Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési szabályzat

 

1. A Szinga Sport Kft. (székhely: 2161 Csomád Kossuth Lajos út 125.; fióktelep és postacím: 1142 Budapest, Szőnyi út 2.; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-062074; adószám: 23587342-2-43), mint a www.sportfactory.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) és a weboldalon működő webáruház (a továbbiakban: webáruház) üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató) tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.         

2. A Szolgáltató különös figyelmet fordít a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, a személyes adatok által érintett ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok megszerzése és kezelése során az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név,- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) fokozott betartására. 

3. Az Ügyfél által megadott adatok, úgymint vezeték- és keresztnév, szállítási- és számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, az Ügyfél neme a rendszeren keresztül küldött elektronikus levélben megtalálhatóak. Bankkártyás fizetés esetén a fizetéshez szükséges adatokat nem a Szolgáltató, hanem az OTP Bank Nyrt. kezeli.

 

4. Adatkezelők: a Szolgáltató, és az 5. pontban megjelölt futárszolgálatok.

 

5. Szolgáltató kijelenti, hogy az adatbázisában nyilvántartott adatok (név, szállítási- és számlázási cím, email cím, telefonszám, Ügyfél neme) kezelésének célja a webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, és az Ügyfelek jogainak védelme. Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Szolgáltató weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg, illetve hírlevelet küldjön.

 

Az Ügyfél által szoláltatott adatok a webáruházon vásárolt termékek szállításához szükségesen, az ahhoz szükséges mértékben továbbításra kerülnek a termékszállítást végző szállítmányozók (a továbbiakban: Futárszolgálatok) részére.

 

Futárszolgálatok:

 

A Szolgáltató az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatok Futárszolgálatok részére történő továbbításáról az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a személyes adatok érintettjei tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Szolgáltató által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes körének meghatározását.  A Szolgáltató az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő adatokat 5 (öt) évig őrzi.

 

6. A Szolgáltató az Ügyfél által megadott személyes adatokat a fenti céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek (a futárszolgálatok kivételével) vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény vagy hatósági/bírósági határozat ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Az Ügyfél személyes adatait a felhasználás céljának megszűnése után, vagy kérésre a Szolgáltató törli.

 

7. Az Ügyfél adatszolgáltatása önkéntes, jogalapja az érintett beleegyezése. A Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételével az Ügyfél hozzájárulását adja adatai fent meghatározott felhasználásához (beleértve a személyes adatok futárszolgálatok részére történő továbbításához is).

 

8. Az Ügyfél bármikor kérelmezheti a Szolgáltatónál:

- tájékoztatást személyes adatai kezeléséről;

- személyes adatainak helyesbítését;

- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

 

8.1. Az Ügyfél kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) naptári napon belül, közérthető formában, az Ügyfél erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

 

Az előzőek szerinti tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő Ügyfél a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg, melynek összege 700 Ft tájékoztatásonként. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat a Szolgáltató jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az Ügyfél tájékoztatását a Szolgáltató csak az Info tv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

 

A tájékoztatás megtagadása esetén a Szolgáltató írásban közli az Ügyféllel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Ügyfél bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./c; telefonszám: +36 (1) 391 1400; e-mail cím: [email protected]; a továbbiakban: Hatóság) fordulhat.

 

8.2. Ha az Szolgáltató által kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szolgáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szolgáltató helyesbíti.

 

A személyes adatot a Szolgáltató törli, ha

- a személyes adat kezelése jogellenes;

- a személyes adat törlését az Ügyfél kéri;

- a személyes adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést az Indo tv.nem zárja ki;

- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

- azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Ügyfél vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti a Szolgáltató, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Ha a Szolgáltató az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Ügyfél bírósághoz vagy a Hatósághoz fordulhat.

 

9. A Szolgáltató birtokába jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységeket a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és jelen nyilatkozatba foglalt adatvédelmi rendelkezések szem előtt tartásával végzi a Szolgáltató.

 

10. Az Ügyfél által megadott adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy az adatok valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértik, vagy a jelen adatvédelmi szabályokat megszegik, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okoznak, a Szolgáltatónak jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket, együttműködve az eljáró hatóságokkal. Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél harmadik személy adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult kártérítés érvényesítésére.     

11. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a Szolgáltató megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrzi és biztosítja az online módon gyűjtött információkat.

 

12. Tárhelyszolgáltató: Pannonhosting KFT.

Székhely:1125 Budapest, Álom u. 43/b.
Adószám:23587342-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-972700 
Ügyfélszolgálat és technikai segítség: [email protected]
 
2018.05.23. 
Follow Us!
zmena udajov Zoznam prianí Help

Dotazník o ochrane údajov

 

1. Szinga Sport Kft. (sídlo: 2161 Csomád Kossuth Lajos út 125.; poštová adresa: 1142 Budapest, Szőnyi út 2.; registračné číslo firmy: Cg. 13-09-062074; daňové číslo: 23587342-2-43), ako www.playersroom.sk webstránka (ďalej: webstránka) a na webstránke prevádzkovaný webshop (ďalej: webshop) prevádzkovateľ (ďalej: Vykonáva službu) rešpektuje k osobným údajom patriacu ochranu a k nej pripájanú ochranu a ústavné práva, čoho obsahom je, že každý sám nariaďuje so svojími osobnými údajmi a ich použitím.

 

2. Predávajúci dáva zvláštnu pozornosť pri získavaní a spracovaní osobných údajov potrebných k poskytnutiu služby, ktoré mu klient dal k dispozicií (ďalej : klient) ich ochrane pri mechanickom spracovaní, na základe dohody vzniknutej v Strasbourgu 28.januára 1981 bol vyhlásený roku 1998. VI. zákon, skúmanie a priame nadobudnutie cielu obchodovať,- a o adrese hovoriaci roku 1995 CXIX. zákon, ďalej právo o narábaní s informáciami a o slobode poskytovania informácií vzniknutý roku 2011 CXII. zákon (ďalej: Info tv.) stupňované dodržiavanie.

 

 

3. Údaje poskytnuté klientom, meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, prípadne dátum alebo rok narodenia a pohlavie klienta, sa môžu nájsť v cez systém odoslanej pošte. Pri bankovej platbe s údajmi potrebnými k platbe nenarába a nedisponuje predávajúci ale OTP Banka Nyrt.

 

4. Údajmi narába: Predávajúci, a v bode 5 označené kuriérske spoločnosti

 

5. Predávajúci vyhlasuje, ze cieľom v databáze evidovaných údajov ( meno, dodacia a fakturačná adresa, email adresa, telefónne číslo, pohlavie klienta) je zabezpečenie služieb dostupných vo webshope, zobrazenie obsahov a oznámení, vytvorenie štatistík, technický vývoj informačného systému, a ochrana práv klientov. Údaje môže predávajúci použiť na vytvorenie skupín, a pre užívateľské skupiny predávajuci môže zobrazovať na svojich web stránkach cielený obsah, a reklamy, prípadne na posielanie noviniek.

 

Klientom poskytnuté údaje potrebné na doručenie produktov zaúpených vo webshope, a k tomu v miere potrebné údaje budú preposlané kuriérskym spoločnostiam vykonávajúcich doručenie (ďalej : Kuriérske spoločnosti).

 

Kuriérske spoločnosti:

GLS Hungary Kft. (adresa: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.;  tel.číslo: +36 (29) 886 660);

Sprinter Futárszolgálat Kft. (adresa: 1097 Budapest, Táblás utca 39.; tel.číslo: 06 (1) 803 6300).

Gepárd Team Futárszolgálat Kft. (adresa: 1149 Budapest, Mogyoródi út 32.; tel.číslo: +36 (1) 399 9970).

Hajtás Pajtás Kft. (adresa: 1074 Budapest, Vörösmarty u. 20.; tel.číslo: +36 (1) 327 9000).

G4S Készpénzlogisztikai Kft. (adresa:  1139 Budapest, Rozsnyai u. 21-25.; tel.číslo: 06 (1) 2380 222).

 

Predávajúci osobné údaje poskytnuté klientom postúpi ďalej kuriérskej spoločnosti, pričom pre zákonné postúpenie vykoná kontrolu, ďalej pre dotknutých vedie evidenciu, ktorá obsahuje predávajúcim poskytnuté postúpenie informácií, jeho čas, právny subjekt postúpenia informácií, adresu prijímateľa a definíciu. Predávajúci uchováva  evidenciu o postúpení informácií uchováva po dobu 5 rokov.

6. Predávajúci osobné údaje poskytnuté klientom na iné ako hore uvedené ciele nemôže použiť. Osobné údaje tretej osobe ( okrem kuriérskej spoločnosti) alebo vydanie úradom- ak len zákonné alebo úradné/súdne povolenie neexistuje – môže len so súhlasom kupujúceho. Osobné údaje klienta po využití na určený cieľ alebo na vyžiadanie predávajúci zmaže.

 

7. Poskytnutie údajov kupujúcim je dobrovoľné, právnym subjektom je súhlas. Využitím služieb predávajúceho dáva klient súhlas na hore uvedené spracovanie svojich osobných údajov ( vrátane postúpenia osobných údajov kuriérskej spoločnosti ).

 

8. Klient môže hocikedy žiadať u predávajúceho:

- informácie o zaobchádzaní s jeho osobnými údajmi;

- opravu jeho osobných údajov;

- zmazanie jeho osobných údajov alebo blokovanie.

 

8.1. Na žiadosť klienta dáva kupujúci informácie o zaobchádzaní s údajmi, ich prameňa, o cieľoch zaobchádzania s údajmi, ich právnom subjekte, ich časovom trvaní, o mene osoby spracujúcej údaje, jej adrese a spojení činností so spracovaním údajov, ďalej –  zasielaní údajov týkajúcej osoby- o právnom subjekte zasielania údajov a jeho adresáte.

Predávajúci je povinný od podania žiadostí v čo najkratšom čase, najviac však do 30 (tridsať) kalendárnych dní, aj písomne poskytnúť informácie klientovi.

Takto poskytnuté informácie sú bezplatné, ak klient žiadajúci informácie v danom roku nepodal žiadosť o informácie takéhoto druhu. V ostatných prípadoch môže vzniknúť náhrada nákladov, čo predstavuje 2 EUR za každé informovanie. Už zaplatené náklady musí vrátiť, ak s údajmi predávajúci narábal protiprávne, alebo ak žiadosť viedla k oprave.

Informovanie klienta kupujúci iba Info tv. 9. § (1) odstavci, taktiež v 19. § určenom prípade môže odmietnúť.

Pri odmietnuíi poskytnuť informácie kupujúci písomne oznámi klientovi, podľa ktorého odseku Info tv. došlo k zapretiu poskytnutia informácie. Pri zapretí poskytnutia informácie sa môže klient obrátiť na súd alebo Národný úrad ochrany údajov a slobody informácií (adresa: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./c; tel.číslo: +36 (1) 391 1400; e-mail adresa: [email protected]; ďalej : Úrad).

 

8.2. Ak údaje spracované predávajúcim nesúhlasia so skutočnosťou, a so skutočnosťou súhlasujúce údaje sú pre predávajúceho k dispozicií, osobné údaje predávajúci upraví.

 

Osobné údaje predávajúci zmaže ak

- spracovanie osobného údaju je protiprávne;

- o zmazanie údaju žiadal klient;

- osobný údaj je neúplný alebo chybný – a tento stav sa nedá právne napraviť –, v prípade ak zmazanie Indo tv.nevylučuje;

- cieľ spracovania údaju zanikol, alebo čas potrebný na uchovanie údajov vypršal;

- ak to vyžiadal súd alebo úrad.

 

Namiesto zmazania predávajúci blokuje osobné údaje, ak to žiada klient, alebo ak na základe týchto informácií, ktoré má k dispozicií, môže predpokladať, že zmazanie by nebolo v právnom súlade klienta. Takto blokované osobné údaje sa môžu spracovať len dovtedy, kým trvá taký cieľ spracovania údajov, ktorý vylúčil zmazanie údaja.

 

Predávajúci označí ním spracovaný osobný údaj, ak klient spochybňuje jeho správnosť alebo presnosť, ale spochybnený osobný údaj a jeho neprístojnosť alebo nepresnosť sa nedá založiť jednoznačne.

 

O oprave, blokovani, označení a zmazaní klienta, ďalej všetkých tých upovedomý predávajúci, ktorím prv postúpili údaje s cieľom ich spracovania. Oznámenie nemusí prebehnúť, ak to nemá vplyv na cieľ spracovania a neporuší sa tým právo dotknutej osoby.

 

Ak predávajúci nesplní žiadosť dotknutej osoby na opravu, blokovanie alebo zmazanie, tak po prijatí žiadosti do 30 (tridsať) kalendárnych dní písomne oznámi o zamietnutí opravy, blokovania alebo zmazania a jeho právne odôvodnenie. Pri zamietnutí opravy, blokovania alebo zmazania klient sa môže obrátiť na súd alebo úrady.

 

9. Na spracovanie údajov, ktoré sa dostali do vlastníctva kupujúceho a k tomu tykajúce činnosti, vykonané vždy primerané k právoplatnému predpisu a v tomto vyhlásení zaujaté nariadenie o ochrane osobných údajov vykonáva predávajúci pod stálym dohľadom.

 

10. O údaje poskytnuté klientom predávajúci nepreberá zodpovednosť. Ak sa však dozvieme, že informácie porušujú zákon, alebo práva tretej osoby,,okrem toho porušujú pravidlá a zákony na ochranu údajov, a spôsobia škodu, ich nedodržiavaním, máme právo spraviť potrebné kroky, teda právne opatrenia, v spolupráci s úradmi za to zodpovednými. Ak klient pri využití služieb zadal údaje tretej osoby, alebo ak spôsobil škody iným spôsobom počas vyžíivania webovej stránky, predávajúci má právo na uplatnenie odškodného.

 

11. Na vyhnutie sa neoprávnenému pristupu a zverejneniu, na zabezpečenie presnosti údajov a ich najvhodnejšie spracovanie, v tomto záujme predávajúci stráži vhodnými fyzickými, elektronickými a technickými spôsobmi a zabezpečuje online spôsobom získané informácie.